İçeriğe git


- - - - -

YAPILAN TEBLİGATLARDA YAPILAN EKSİKLİKLER NELERDİR ?


Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1 filozof

filozof

  Usta

 • Usta
 • Pip*Pip*Pip*Pip*
 • 555 İleti

Yazma tarihi: 17 Nisan 2008 - 09:19 ÖÖ


Arkadaşlar bilindiği üzere;
Anayasanın 128 maddesinde, Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.Tebligat yargılamada çok önemli bir unsur olduğundan en iyi ve en doğru şekilde yapılması esastır.
Zira tebligat tebliğ yapılan kişiyi konu hakkında bilgilendirmek ve belgelendirmektir.
Ne yazık ki, tebligatların memur olmayan kişilerin vasıtasıyla yapılması zaman zaman sıkıntılar doğurmaktadır.
Tebligat yapan memurların iyi eğitilmesi , sürekli hizmetiçi eğitimle bilgileri yenilenmelidir.

1. Tebliğ Yapılacak Muhatap Geçici Olarak Başka Bir Yere Gitmişse Tebligat Nasıl Gerçekleştirilir?
2. Adreste Kimse Bulunmazsa ve Kişinin Tebellüğden Kaçınması Halinde Tebligat Yapılamaz mı?
3. İmza Atamayan Kişilere Tebliğ Nasıl Yapılır?
4. Adresi Meçhul Olanlara Tebligat Nasıl Yapılır?
5. Tebligat yapan memurların yazılarının okunaklı ve anlaşılır olması gerekir.
6. Özellikle tarihle okunaklı olması gerekir.
7. Muhatap adreste yoksa nerede olduğu komşularından sorulmalı. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği yazılmalı ?


Bu konuda Yargılamanın hızlı sonuçlanması ve tebligatın muhataba sağlıklı ve doğru yapılması için başka neler gerekir, Tebligat memurlarının neye dikkat etmesi gerekir.

#2 filozof

filozof

  Usta

 • Usta
 • Pip*Pip*Pip*Pip*
 • 555 İleti

Yazma tarihi: 17 Nisan 2008 - 09:25 ÖÖ

7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ BİR KISIM ESASLAR.

A. Tebligatın Ana Esasları

Tebliğ Evrakı Kaç Nüsha Düzenlenir? Tebliğ olunacak her nevi evrak, biri dosyasında konulmak ve diğeri tebliğ edilecek kimselere verilmek üzere lüzumu kadar nüshadan oluşur. Bu nüshalarda iş sahibi veya vekilinin imzası bulunur. Tebliğ olunmak üzere yetkili makamlarca verilecek evrakın her nüshasına bu mercilerce, verildiği tarih yazılır. Her çeşit evrakın tebliğine ve davetiyelere ait tebliğ mazbataları (tutanakları) dosyası-na konur.

Tebliğ Davetiyelerinde Hangi Kayıtlar Bulunmalıdır?

Davetiye aşağıdaki kayıtları ihtiva eder:

1. Tarafların ve varsa kanuni temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile ikametgâh veya mesken yahut iş adreslerini,

2. Anlaşılacak şekilde kısaca tebliğin mevzuunu,

3. Davet edilen şahsın hangi mercide ve hangi gün ve saatte hazır bulunması lazım geldiğini ve bu merciin yerini,

4. Kanunlarına göre davetiye ve celpnamelere derci icap eden sair hususları,

5. Davetiyeyi çıkaran merciin mührünü ve mahkeme başkâti-binin ve diğer mercilerde salâhiyetli memurun imzasını.


Tebliğ Mazbatasında (Tutanağında) Hangi Unsurlar Bulunur?

Bir tutanak ile belgelenmesi gereken tebliğ mazbatasında;


1. Tebliği çıkaran merciin adı,

2. Tebliği isteyen tarafın adını, soyadını ve adresi,

3. Tebliğ olunacak şahsın adını, soyadını ve adresi,

4. Tebliğin konusu,

5. Tebliğin kime yapıldığını ve tebliğ muhatabından başkasına yapılmış ise o kimsenin adı, soyadı, adresi ve tebellüğe ehil olduğu,

6. Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığını,

7. Tebliğin mümkün olmaması veya tebellüğden kaçınma halinde bu hususlara ilişkin muamelenin yapıldığını ve imtina için gösterilen sebebi,

8. Tebliğ evrakı kime verilmiş ise onun imzası ile tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası,gibi unsurların bulunması lazımdır.

7201 Sayılı Kanun hükümleri dairesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılan, kazai merciler, genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak her türlü tebligat, tebliğ mazbatalı kapalı bir zarf içinde gönderilir. Davetiye, basit usulü muhakeme davetiyesi, yemin davetiyesi bu zarfın içine konmadan da gönderilebilir.

Gece vakti, resmi bayram ve adli tatil günlerinde de tebliğ yapılabilir.

B. Normal Tebliğ Usûlleri Tebligat Hangi Adrese Yapılır?

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması mümkündür.

Hangi Durumlarda Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat Yapılır?


Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır. Ancak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun, kararların sanıklara tebliğ edilmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. Kanuni mümessilleri bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligat kanunlara göre bizzat kendilerine yapılması gerekmedikçe bu mümessillere yapılır.Tüzel Kişilere ve Yetkili Temsilcilere Tebligat Nasıl Yapılır?


Tüzel kişilere tebliğ, yetkili temsilcilerine, bunlar birden fazla ise, yalnız birine yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mümessiline yapılan tebliğ muteberdir.

Tüzel kişiler namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mutat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.


İkamet Adresinde Tebliğ Anında Bulunmayan Kişiye Tebligat Nasıl Yapılır?

Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrasında Bulunanlara Tebligat Nasıl Olur?

Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.

Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat Nasıl Yapılır?

Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, okul, öğrenci yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmayan bir yerde bulu-nuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.

Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligatı Nasıl Yapılır?

Tevkif edilmiş olanlara ve mahkûmlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdür veya memuru temin eder.

C. Tebliğe Engel Hususlar Halinde Tebliğ Metotları

Tebliğ Yapılacak Muhatap Geçici Olarak Başka Bir Yere Gitmişse Tebligat Nasıl Gerçekleştirilir?

Tüzel kişilerin memur ve müstahdemlerine, askeri şahıslara, bir konutta oturan kişilere, belli bir yer veya evde meslek icra eden kişilere ve otel, hastane, fabrika ve okul gibi yerlerde ikamet eden kişilere yapılacak tebliğlerde adreste bulunan başka bir kişi tarafından kendisine tebliğ yapılacak kimselerin geçici olarak başka yere gittiği belirtilmiş olursa; bu durum ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapana imzalatılır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir.

Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh düşer ve imza eder.

Bu usule göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının ilgili kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır.

Adreste Kimse Bulunmazsa ve Kişinin Tebellüğden Kaçınması Halinde Tebligat Yapılamaz mı?

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa bu durumun haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları bu durumlarda kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

İmza Atamayan Kişilere Tebliğ Nasıl Yapılır?

Kendisine tebliğ yapılacak kimse imza edecek kadar yazı bilmez veya imza edemeyecek durumda bulunursa, komşularından bir kişi huzurunda sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ yapılır.

Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin sol elinin başparmağı bulunmuyorsa, aynı elinin diğer bir parmağı ve sol eli yoksa sağ elinin başparmağı ve bu da mevcut değilse diğer parmaklarından biri bastırılır.

Kendisine tebliğ yapılacak kimse-nin iki eli de yoksa tebliğ evrakı kendisine verilir. Bu şekilde normal olmayan bir yöntemle tebliğ halinde durum, tebliğ tutanağında açıkça belirtilir ve hazır bulunan şahsa da imza ettirilir.

Okuryazar bir komşu bulunmaz veya bulunan komşu imzadan imtina ederse, tebliğ memuru o mahalle veya köyün muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birini ve yahut bir zabıta memurunu, tebliğ sırasında hazır bulunmak üzere davet eder ve tebligat bunların huzuruna yapılır.

Adresi Meçhul Olanlara Tebligat Nasıl Yapılır?

Normal tebligat yapılamayan ve ikametgâhı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir. Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmi veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir.

Yabancı memleketlerde oturanlara ilanen tebligat yapılmasını icap ettiren ahvalde tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı memlekette bulunan kimsenin bilinen adresine ayrıca iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasına koyar.


İlanen Tebliğ Nasıl Yapılır?

İlan suretiyle tebliğ, tebliği çıkartacak merciin mucip sebep beyanıyla vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır.


1. İlan ilgilinin gerekli tebligat içeriği bilgiyi edinmesinin en emin bir şekilde gerçekleşeceği umulan ve varsa ayrıca tebliği çıkaran makamın bulunduğu yerde neşredilen birer gazetede yapılır.

2. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran makamın herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır.

Tebliğ yapacak merci, gerekirse ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İki ilan arasındaki müddet bir haftadan aşağı olamaz. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir.

Tebligat İlanında Hangi Kayıtlar Bulunmalıdır?

Tebligata konu ilanda, ilgililerin ad ve soyadları, işleri, ikametgâh veya mesken yahut iş yerleri, tebliğ olunacak evrak içeriğinin özeti, tebliğin anlaşılabilecek şekilde konusu, sebebi, ilanın hangi merciden verildiği, ilan daveti kapsıyorsa nerede ve ne için, hangi gün ve saatte hazır bulunulacağı gibi kayıtların bulunması gerekir

İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi Nasıl Saptanır?

İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci gerekirse 15 günü geçmemek şartıyla daha uzun bir müddet belirleyebilir.

Usulüne Aykırı Tebliğ Geçersiz Tebliğ midir?

Usulüne aykırı yapılmış olan her tebliğ yapılmamış tebliğ demek değildir. Eğer muhatabı tebliğin içeriği hakkında gerekli bilgiyi edinmişse tebliğ geçerli sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi sayılır.


D. Tebligata İlişkin Yükümlülükler:

Değişen Adresi Bildirme Yükümlülüğü:

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmek zorundadır. Ancak bildirmesi halinde bundan sonraki tebliğler yeni adresine yapılabilir. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği takdirde yeni adres tebliğ memurunca da tespit edilemediği takdirde tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır. Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, taraflar arasında yapılan, imzası resmi merciler önünde ikrar olunmuş sözleşmelerde belirtilen adresler ile kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, ticaret sicillerine ve esnaf ve sanatkarlar sicillerine verilen en son adreslerdeki değişiklikler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

Adresi Doğru Bildirme Yükümlülüğü:
7201 Sayılı Kanun gereğince tebligat yapılması gereken hallerde bir kimse kendisine veya başkasına ait isim veya adresi yanlış olarak bildirir ise fail hakkında bir milyar liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezasına hükm olunur. Eğer bu yanlış bildirme yüzünden her hangi bir gecikme veya zarar husule gelirse yukarıdaki fıkra gereğince verilecek para cezasına üç aydan bir yıla kadar hapis cezası da ilave olunur.

Tebliğ Evrakını Muhatabına Verme ve Tebligatı Kabul Yükümlülüğü

Muhatap namına kendilerine tebligat yapılan kimseler tebliğ evrakını muhataplarına en kısa zamanda vermedikleri ve bundan gecikme veya zarar oluştuğu takdirde beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Kendisine yapılması gereken tebligatı almayan muhatap ile muhatap adına tebligatı kabule mecbur olup da tebligatı kabul etmeyenler hakkında da yukarıda belirtilen cezalar uygulanır.

Tebligatla İlgili Yalan Beyanda Bulunmama Yükümlülüğü

Kanunen daha ağır cezayı gerektirmeyen hallerde:

a) Muhatap kendisi hakkında tebliğ memuruna yalan beyanda bulunursa bir milyar liradan üç milyar liraya kadar,
cool.gif Muhatap namına tebligat yapılabilecek bir kimse, bu Kanunun tatbiki dolayısıyla tebliğ memuruna muhatap hakkında yalan beyanda bulunursa beşyüz milyon liradan iki milyar liraya kadar,
c) Muhatap olmadığı veya muhatap namına tebellüğ etmeye yetkisi bulunmadığı halde tebliğ memuruna hüviyet ve sıfatı hakkında yalan beyanda bulunarak tebliğ evrakını alan kimse bir milyar liradan üç milyar liraya kadar,Ağır para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıdaki bentlerde yazılı hallerde bir gecikme veya genel veya özel bir zarar oluşursa fail hakkında ayrıca (a) ve (cool.gif bentlerindeki fiiller için üç aydan bir yıla ve © bendindeki fiil için bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası hükm olunur.
Tebliğ Evrakının Asılması İle İlgili Yükümlülük:

7201 Sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ evrakının veya ihbarnamenin asılmasına karşı koyanlar ile asılan bu kabil evrakı bulunduğu yerden koparan imha eden veya okunmaz hale getirenler hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz milyon liradan üç milyar liraya kadar ağır para cezası hükm olunur.

Tebliğ Memurları Aleyhine Davranmama Yükümlülüğü:


7201 Sayılı Kanunun uygulamasında görevli bulunan memur ve hizmetliler ile mahalle, köy muhtar ve ihtiyar heyeti ve meclisi azaları aleyhine işlenen suçlar hakkında Türk Ceza Kanununun Devlet memurları aleyhine işlenen cürümlere mahsus hükümleri uygulanır.#3 Şefyazman

Şefyazman

  İNANDIĞINIZ GİBİ YAŞAMAZSANIZ YAŞADIĞINIZ GİBİ İNANIRS

 • Site Yoneticisi
 • Pip*Pip*Pip*Pip*Pip*Pip*
 • 5.357 İleti

Yazma tarihi: 17 Nisan 2008 - 10:30 ÖÖ

Tebligat konusunnda aşağıdaki linkte daha önce konu açılmıştı sanırım. Görevli arkadaşlar bu konuları birleştirirseler daha iyi olur kanısındayım.
Saygılar.....

Yarder etkinlikleri başlığı alında...

YARDER ile İSTANBUL BAROSUNUN ortaklaşa TEBLİGAT ALANINDAKİ ÇALIŞMASI
konu başlığında,

http://www.e-adalet.org/forum/index.php?sh...ic=9261&hl=
Konuyu Cevapla  


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı