İçeriğe git


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAİR


Bu konuya 2 yanıt gönderildi

#1 BASYURT

BASYURT

  KIdemli Usta

 • Site Yoneticisi
 • Pip*Pip*Pip*Pip*Pip*
 • 1.518 İleti

Yazma tarihi: 26 Aralık 2007 - 06:49 ÖÖ

Merhabalar

Uyap Serbest kürsüde rastlamış olduğum bir soruyu sizlerle paylaşmak istedim.

Sizlerin bu husustaki görüşleriniz nelerdir...

Noterde düzenleme şeklinde bir sözleşme ile arsa sahibi ve mütahit arasında kat karşılığı inşaat sözleşme yapılmış. Sözleşmede yapılacak inşaatta mütahit firmaya 11 daire verilecek.Bu sözleşmeye dayarak tapuda halen arsa sahibi adına gözüken parsele sözleşme gereği mütahit payına düşecek olan bağımsız bölümler üzerine haciz konabilir mi.Sözleşme tarihi yeni buna göre halen inşaat başlamamış bile olabilir.Borçlu mütahit firma.

#2 gimbir

gimbir

  Usta

 • Usta
 • Pip*Pip*Pip*Pip*
 • 484 İleti

Yazma tarihi: 26 Aralık 2007 - 01:34 ÖS

- Öncelikle Müteahhit firmanın hak ve alacağı ancak sözleşmenin yerine gelmesi ile mümkün olacaktır. Burada birkaç şeyi bir arada değerlendirmek gerekmektedir.

a) Müteahhit firmaya düşecek daireler Tapu Sicil müdürlüğünde kat irtifakı tesisi sırasında adına tescil edilmiş ise buranın Tapu Sicil müdürlüğüne yazılarak hacizi konusunda bir sakınca yoktur. Zira taşınmaz tapu kaydı ile zaten borçlu adına kayıtlı olmakla hacizi mümkün hale gelmiştir.
cool.gif Müteahhit firma sözleşme gereklerini yerine getirdiği ve taşınmazları kendi adına tescili halinde (Üçüncü kişiye devir etmeden) yine haciz konulabilinir.
c) Ayrıca ve bu sorunun asıl cevaplanması gereken yeri: İİK’ nun 89.Md. gereği sözleşmenin diğer tarafına (Yani arsa sahibine) 1.Haciz İhbarnamesi tebliğ edilir. Ve Müteahhit firmanın iş bu sözleşme nedeni ile doğan hak ve alacağı üzerine borca yeter kısmı için konulduğu bildirilir. Arsa sahibi yine aynı yasa hükmüne göre cevabını bildirir (Borçlunun o an için sözleşmeden doğmuş bir alacağı olmadığını) müteahhit firmanın işi tamamlaması halinde doğacak hakkı üzerinde borca yeter kısmı için haciz olduğunu tescil aşamasında dikkate alır ve yine Aynı Madde gereği sorumlu olmamak için taşınmazın borçlu adına tescilinden önce kendisinden hacizin kaldırıldığına dair yazı ister. Veya diğer yargılama usullerine müracaat eder.

Sonuç olarak öncelikle var olan bir değer haciz edilir. İleride olma ihtimalinden yola çıkılarak henüz olmayan bir varlığın hacizi söz konusu olmaz. Ancak olayımızda sözleşmeden doğan hak ve alacak şarta bağlı olduğu için - inşaatın tamamlanması v.b. – bu alacağın hacizi sözleşmeden doğan hakkın hacizi şeklinde değerlendirilmekle ve yukarıda belirttiğim ancak uzun ve yorucu olmaması nedeni ile ayrıntısına girmediğim İİK’ nun 89. Maddesi gereği hacizi mümkündür. Şeklinde düşünürüm. Saygılarımla.

#3 planjon

planjon

  Advanced Member

 • Azimli Üye
 • Pip*Pip*Pip*
 • 45 İleti

Yazma tarihi: 26 Aralık 2007 - 08:50 ÖS

Özet: Kural olarak ileride doğması muhtemel hak üzerine haciz konulamayacağından, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak ileride koşulları gerçekleştiğinde borçlu (müteahhit) adına tescili yapılacak henüz arsa sahibi adına kayıtlı olan yerlere (dairelere) haciz konulamayacağı I- Alacaklı İhsan Mete, borçlu Rasim Ayran aleyhine başlattığı icra takibinde borçlu müteahhidin, şikayetçi arsa sahibi ile yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği borçluya gelecekte isabet edecek hisse üzerine haciz koydurmuştur. Haciz tarihi olan 5.9.2002 tarihinde taşınmaz maliki şikayetçi üçüncü kişi olup, bu taşınmaz üzerinde borçlu lehine doğacak bir hakkın haczi mümkün değildir. Başka bir anlatımla, müteahhidin borcu için kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeni ile yapılacak inşaatta, müteahhide isabet edecek daireler bu aşamada haczedilemez. (HGK'nun 13.6.2001 T ve 2001/12-461 E. 2001/516 K. sayılı kararı) Kaldı ki anılan sözleşme Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2002 tarih 2002/213/1248 sayılı kararı ile feshedilmiş olup, Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 13.10.2003 T ve 2002/1667-4699 sayılı kararıyla onanmak sureti ile de kesinleşmiştir. O halde yukarıda açıklanan nedenlerle «şikayetin kabulü» yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. 12. HD. 2.11.2004 T. E: 18381, K: 22992 II- Kural olarak ileride doğacak bir hakkın haczi mümkün değildir. Bu nedenle İcra mahkemesi kararında «şikayetin reddine» gerekçe yapılan, inşaat sözleş mesi nedeni ile hak ileride gerçekleşeceğinden haciz konulamaz. İcra mahkemesin ce yapılması gereken iş; haciz tarihi itibariyle haciz konulan taşınmazların borçlu lar adına kayıtlı olup-olmadığınm öncelikle tespitidir. Haciz tarihinde taşınmazın müştekiler adına tapuda kayıtlı olduğunun belirlenmesi halinde, «şikayetin kabulü» gerekeceğinden, yöntemince tapu kayıtları incelenmeksizin eksik inceleme ile yazılı şekilde şikayetin reddi isabetsizdir. 12. HD. 5.7.2004 T. E: 13984, K: 17703 III- Müşteki vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde ise; kural olarak ileride doğması muhtemel bir hak üzerine haciz konamaz, bu nedenle kat karşılığı inşaat sözleşmesi nedeniyle borçlu müteahhit şirket lehine düşecek daireler üzerine haciz konulamaz. Mahkemece şikayetin bu kurallar doğrultusunda incelenip, sonuçlandırılması gerekirken, anılan kurallara aykırı gerekçeyle reddi isabetsizdir. 12. HD. 26.4.2004 T. E:5939, K:10281 IV- Haciz tarihinde taşınmazın şikayetçi 3. kişi adına kayıtlı olduğu tartışmasızdır. Borçlu ile şikayetçinin düzenlediği' kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak ilerde koşullar tahakkuk ettiği taktirde, borçlu adına tescili yapılacak yer için haciz konulması usulsüzdür. Şikayetçi tapu kaydı maliki olduğundan, şikayette hukuki yararı bulunmaktadır. Sözü edilen şikayet bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğundan İİK'nun 16/2. maddesi uyarınca süresiz şikayete tâbidir. İleride doğması muhtemel hakka dayalı şekilde, 3. kişinin malik olduğu taşınmazın tapu kaydına konulan haczin mahkemece kaldırılması gerekir iken, yazılı gerekçe ile şikayetin reddi isabetsizdir. 12. HD. 26.3.2004 T. E: 2421, K: 7305 Aynı doğrultuda: 12. HD. 2.10.2003 T. E: 15036, K: 19053 11.6.2002 T. E: 11511, K: 12411 8.3.2001 T. E: 3233, K: 4694 5.7.2001 T. E: 11660, K: 122


........Konuyu Cevapla  


0 Kullanıcı konuyu okuyor

0 Kullanıcı, 0 Misafir, 0 Kayıtsız kullanıcı